Bạn mong muốn các hoạt động sắp tới sẽ là?

Tổ chức thi đấu Bang hội.

Tổ chức thi đấu các Quốc với nhau.

Các hoạt động ingame có tính ganh đua cao.

Ý kiến khác

[Đóng]